Konserwacja nieruchomości

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów zainwestowaliśmy w silny rozwój działu technicznego.

Zatrudniamy doświadczonych i oddanych swojej pracy konserwatorów, a ich działania wspiera i nadzoruje wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza.

W zakresie oferowanych przez nas usług znajdziecie Państwo prace opisane poniżej, ale jeśli zajdzie potrzeba możliwe jest rozszerzenie propozycji i dostosowanie jej do Państwa oczekiwań:

1. Konserwacja instalacji zimnej i ciepłej wody:

 • zapewnienie ciągłości dostaw wody do punktów czerpalnych z zachowaniem odpowiednich norm ciśnieniowych

 • usuwanie nieszczelności instalacji, w tym w zaworach odcinających, w ciągach pionowych i poziomych oraz ich bieżącą konserwację

 • udrożnianie instalacji wodociągowej

 • uszczelnianie armatury

 • wymiana zaworów

 • wymiana cybantów i dwuzłączek instalacyjnych w razie zaistniałej konieczności

 • likwidacja przecieków w ciągach pionowych i poziomych występujących w pomieszczeniach wspólnych

 • uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwatorskich oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn

 • wymiana uszkodzonych wodomierzy

2. Konserwacja instalacji C.O:

 • utrzymanie stałej sprawności instalacji

 • utrzymanie ciągłości cieku

 • okresowe czyszczenie syfonów w sanitariatach w części wspólnej

 • likwidacja usterek instalacji w ciągach pionowych i poziomych, np. uszczelnienie lub wymiana zaworów w części wspólnej

 • likwidacja usterek powodujących nieefektywne ogrzewanie lokali np. w wyniku zapchania, zapowietrzenia ciągów przesyłowych

 • likwidacja zakłóceń w dostawie energii cieplnej powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji

 • naprawa lub wymiana zaworów grzejnikowych, połączeń kołnierzowych, gwintowanych, odpowietrzników itp. w części wspólnej

 • uruchamianie i odpowietrzanie instalacji na początku sezonu grzewczego

 • kontrola stanu wody w instalacji w czasie trwania sezonu grzewczego oraz w okresie między sezonami grzewczymi

 • kontrola i naprawa instalacji po zakończeniu sezonu grzewczego, przygotowanie instalacji do następnego sezonu oraz sporządzenie protokołu z jego stanu

 • dwa razy w roku odczyt liczników głównych i lokalowych

3. Konserwacja instalacji kanalizacyjnej i deszczowej:

 • wymiana szczeliwa w połączeniach kielichowych (zgodnie z zastosowaną technologią)

 • wymiana podejść odpływowych w pomieszczeniach wspólnych

 • likwidacja przecieków występujących w rurociągach kanalizacyjnych z wymianą odcinków rur do 1 mb

 • udrożnianie kratek ściekowych w pomieszczeniach wspólnych

 • czyszczenie i udrożnianie studzienek rewizyjnych, ściekowych i drenażowych

 • naprawa lub wymiana zaworów burzowych

 • czyszczenie studzienek opadowych i konserwacja pomp znajdujących się w tym studzienkach

4. Konserwacja instalacji elektrycznej:

 • wymiana przycisków, włączników, gniazd w części wspólnej budynku

 • wymiana przewodów (bez rozkuwania)

 • wymiana wkładek bezpiecznikowych topikowych, bezpieczników BM, S, aparatów różnicowoprądowych w tablicach

 • wymiana źródeł światła, bezpieczników

 • dokręcenie przewodów

 • oczyszczanie styków

 • zaizolowanie przewodów

 • regulacja zegarów sterujących oświetleniem

 • sprzątanie po wykonanych pracach

 • tablice główne – wymiana wstawek, główek, bezpieczników, pojedynczych gniazd, dokręcanie przewodów

 • oświetlenie nieruchomości-  wymiana zużytych elementów (opraw, dekli, źródeł światła)

 • oświetlenie terenu – wymiana zużytych elementów, opraw, wymiana zabezpieczeń, wymiana źródeł światła

 • instalacja odgromowa – przegląd styków i złączy kontrolnych, kontrola naciągów, smarowanie styków

6. Wentylacja mechaniczna:

 • sprawdzenie stanu central wentylacyjnych

 • regulacja elementów central wentylacyjnych

 • sprawdzenie  pracy central wentylacyjnych na poszczególnych biegach

 • sprawdzenie stanu wentylatorów (kanałowych i dachowych)

 • sprawdzenie sprawności i regulacja automatyki

 • sprawdzenie wydajności wentylacji w poszczególnych strefach

 • sprawdzenie połączeń elektrycznych

 • sprawdzenie stanu zamocowań i połączeń mechanicznych

7. Separatory:

 • kontrola pracy separatorów