Wymiana okien i drzwi nie wymaga żadnych zgłoszeń ani pozwoleń, o ile nie wiąże się z ingerencją w budynek polegającą na zmianie kształtu lub wielkości otworów wynika z interpretacji prawnej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W takim przypadku nie mamy do czynienia z remontem w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), lecz jest to zwykłe użytkowanie rzeczy, wynikające z prawa własności. Inaczej należy natomiast zakwalifikować zmianę wielkości otworów drzwiowych i okiennych, w tym ich zabudowę – wtedy w zależności od zakresu tych robót konieczne może być zgłoszenie a nawet uzyskanie pozwolenia na budowę.

Remont , o ile nie wchodzi w grę obiekt zabytkowy, wymaga tylko zgłoszenia, przy czym definicję pojęcia „remont” zawiera art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego, stanowiąc należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót (tu: remontu). Do ich wykonywania można przystąpić, jeżeli w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art.30 ust. 5 Prawa budowlanego).

Jeżeli natomiast z wymianą okien wiąże się ingerencja w budynek prowadząca do jego przebudowy (np. wykucie otworu okiennego) konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 3 ust. 10 przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Z kolei wymiana okien, np. drewnianych na plastikowe, o ile nie prowadzi do zmiany ich wielkości i kształtu żadnych zgłoszeń nie wymaga, chyba że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków jednostkowo lub wraz z układem urbanistycznym. Oryginalna stolarka ma również status zabytku, jej wymiana wymaga zatem uzgodnień ze służbami konserwatorskimi.

Budynki – nowe i starsze położone na terenie objętym wpisem obszarowym stanowią element zespołu, który wraz z układem urbanistycznym został wpisany do rejestru zabytków, co zgodnie z art. 3 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami skutkuje objęciem ochroną, bez względu na to, czy zostały wpisane do tego rejestru indywidualnie. Art. 3 pkt 2 tej ustawy stanowi, że zabytkiem nieruchomym może być zespół nieruchomości, co zostało sprecyzowane w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. B, gdzie wskazano układ urbanistyczny jako przestrzenne założenie miejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg, a także zespół budowlany, który tworzy powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcje, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi. Ochrona ta oznacza, że pozwolenia organu ochrony zabytków pierwszej instancji wymaga podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zespołu budowlanego i układu urbanistycznego (por. art. 36 ust. 1 pkt 11 cyt. ustawy). Do robót budowlanych stosuje się w takim przypadku przepisy zarówno prawa budowlanego, jak i ustawy o ochronie zabytków i i opiece nad zabytkami, ponieważ oba te akty wzajemnie się uzupełniają.

Źródło: www.zarzadca.pl