Administrowanie Wspólnot

Podstawą dobrego zarządzania nieruchomością jest mądry i zaangażowany zarząd oraz dobry administrator. Te dwa podmioty powinny ze sobą współgrać i wzajemnie się uzupełniać we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju danej nieruchomości. Administrator musi być profesjonalnym, aktywnym, sprawnie działającym narzędziem, które ułatwia Zarządowi podejmowanie decyzji oraz sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem Wspólnoty. Jedak to administrator jest odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad usługodawcami pracującymi dla nieruchomości. Sprawny administrator zdejmuje z barków zarządu konieczność wykonywania żmudnych codziennych obowiązków, pozostawiając mu nadrzędną rolę decyzyjną. Pracownik kontroluje stan czystości, nadzoruje prace konserwatorów, pracowników ochrony, organizuje przeglądy techniczne, wreszcie odpowiada za prowadzenie księgowości oraz realizacje uchwał Wspólnoty. Na administratorze spoczywa również obsługa zgłoszeń właścicieli, dlatego też od jego sprawnego działania zależy to, w jaki sposób postrzegana jest praca samego Zarządu.

Naszym zdaniem każda nieruchomość powinna posiadać swojego administratora, który będzie pracował wyłącznie na rzecz tej jednej nieruchomości. W naszej firmie zasada ta jest stosowana od dawna i dobrze się sprawdza. Praca administratora wspierana jest dodatkowo przez koordynatora technicznego, licencjonowanego zarządcę nieruchomości, prawnika oraz księgową. Dzięki takiej organizacji pracy na rzecz wspólnoty, którą administrujemy, możemy zapewnić jej zawsze najwyższą jakość usług.

Naczelną zasadą naszej firmy jest pełna dostępność administratora zarówno telefoniczna, mailowa, jak i bezpośrednia. Pracownik odbiera telefony ze zgłoszeniami awarii od mieszkańców 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wszelkie problemy właściciele lokali mogą także zgłaszać mailowo i zawsze otrzymują szybką i konkretną pomoc. Administrator pełni także dyżury osobiste w biurze zlokalizowanym (jeśli to technicznie możliwe) na terenie danej nieruchomości i w tym czasie mieszkańcy mają okazję osobiście przekazać mu swoje uwagi, a także nawiązać bliższą relację.

Ponieważ każda nieruchomość jest inna, ma swoją specyfikę i szczególne potrzeby, szczegółowy zakres umowy na zarządzanie bądź administrowanie jest zawsze indywidualnie ustalany. Poniżej przedstawiamy przykładowe obowiązki, które wchodzą w zakres czynności wykonywanych przez naszą firmę.

W ramach umowy gwarantujemy między innymi:

 • prowadzenie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

 • przygotowywanie planów gospodarczych

 • przygotowywanie umów w zakresie bieżącej obsługi nieruchomości i dostaw mediów

 • zawieranie lub renegocjowanie umów konserwacyjnych i remontowych

 • realizowanie zadań wynikających z planu gospodarczego

 • racjonalne gospodarowanie funduszami

 • dbanie o czystość na terenie nieruchomości

 • kontrolę dostaw energii, wody, gazu i ciepła

 • kontrolę odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości

 • kontrolę nad usługami, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości (np. agencja ochrony)

 • nadzorowanie prac remontowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych

 • kontrolowanie służb porządkowych i technicznych na terenie nieruchomości

 • ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za dostawy mediów

 • przystępowanie do usuwania wszelkich awarii na terenie nieruchomości w trybie natychmiastowym

 • dbanie o terminowość wszystkich przeglądów, które wynikają z istniejącego prawa oraz przygotowanie harmonogramu Konserwacji i Przeglądów

 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

 • prowadzenie księgowości Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z przepisami prawa

 • prowadzenie ścisłej rejestracji księgowej związane z daną nieruchomością

 • sporządzanie sprawozdań finansowych

 • windykowanie należnych opłat

 • terminowe dokonywanie rozliczeń wpływów i wszelkich wydatków

 • informowanie właścicieli o stanie rozliczeń

 • reprezentacja przed Sądami i innymi urzędami

 • doradztwo prawne

 • przeprowadzanie windykacji

 • opracowywanie i przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów

 • obsługę prawna zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

 • opiniowanie dokumentów Wspólnoty