Księgowość Wspólnot

księgowość wspólnot mieszkaniowych

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

Księgowość jest podstawowym elementem działalności każdej Wspólnoty Mieszkaniowej. Z naszego doświadczenia wiemy, że często brak rzetelnej księgowości może doprowadzić do niepotrzebnych komplikacji w całym procesie zarządzania nieruchomością bez względu na jej wielkość. Jest to też często jedyny element profesjonalnego zarządzania zwłaszcza małych nieruchomości, które z powodów ekonomicznych nie decydują się na wynajęcie Administratora.

Nasza oferta kierowana jest nie tylko do nieruchomości administrowanych przez samych mieszkańców, którzy chcą powierzyć księgowość firmie posiadającej doświadczenie i zaplecze potrzebne do profesjonalnego zajęcia się tą częścią procesu zarządzania nieruchomością. Kierujemy ją również do Zarządców i Administratorów na zasadzie współpracy z jednoczesną gwarancją niekonkurowania na tychże nieruchomościach.

Ponieważ każda nieruchomość jest inna, ma swoją specyfikę i szczególne potrzeby, szczegółowy zakres umowy jest zawsze indywidualnie ustalany. Poniżej przedstawiamy przykładowe obowiązki, które wchodzą w zakres czynności wykonywanych przez naszą firmę z zakresu księgowości.

W ramach umowy proponujemy:

 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej dotyczącej części wspólnych.

 • Prowadzenie rozliczeń zaliczek eksploatacyjnej i remontowej oraz za dostawy mediów do części wspólnych i lokali.

 • Naliczanie właścicielom opłat eksploatacyjnych i remontowych zgodnie z uchwalonym finansowym planem gospodarczym oraz ich rozliczanie.

 • Naliczanie i rozliczanie zaliczek uiszczanych przez właścicieli na pokrycie opłat mediów zgodnie z przyjętą uchwałą o sposobie naliczania zaliczek i rozliczania kosztów, w przypadkach gdzie zamawiającym i płatnikiem jest Wspólnota Mieszkaniowa.

 • Bieżące prowadzenie kartotek właścicieli oraz wydawanie poświadczeń o stanie salda lokalu.

 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

 • Przygotowywanie i składanie wynikających z obowiązujących przepisów, a związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty dokumentów sprawozdawczych (w tym m. in. deklaracji CIT, PIT, sprawozdań do GUS).

 • Przygotowywanie i składanie dokumentów niezbędnych do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego należnych podatków na podstawie deklaracji PIT od zawartych przez Wspólnotę umów o pracę, umów o dzieło i umów-zleceń z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz innych wymaganych dokumentów.

 • Przygotowywanie i składanie dokumentów niezbędnych do odprowadzenia do ZUS należnych składek z tytułu zawartych przez Wspólnotę umów o pracę, umów o dzieło i umów-zleceń.

 • Przygotowywanie i przedkładanie Zleceniodawcy raportów o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach Wspólnoty Mieszkaniowej, a także zaległościach i nadpłatach na kontach poszczególnych właścicieli w sposób i w terminach uzgodnionych ze Zleceniodawcą.

 • Przedstawienie Zleceniodawcy stanu należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz na windykacja należności od właścicieli (zgodnie z postanowieniami Statutu Wspólnoty bądź innymi ustaleniami Zarządu Wspólnoty).

 • Analizowanie kwot wykazywanych na fakturach dostawców i usługodawców, a w przypadku zakwestionowania ich wysokości niezwłoczne powiadamianie Zleceniodawcy