Oferta dla obiektów komercyjnych

W swojej ofercie mamy także propozycję skierowaną do nieruchomości komercyjnych. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nieruchomości komercyjnej nie wystarczy tylko utrzymać w czystości i niepogorszonym stanie technicznym. Tu najważniejsze jest zbudowanie trwałej relacji ze stabilnymi najemcami, która przekłada się na maksymalizację zysków inwestora.

Nasi zarządcy pomogą Państwu zbudować więzi, które są gwarantem wszechstronnego rozwoju nieruchomości komercyjnej, a ponadto zajmą się bieżącym zarządzaniem, odpowiednim przygotowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji, nadzorem nad jakością usług świadczonych przez podwykonawców, zabezpieczą kwestie techniczne, finansowo-księgowe i prawne.

Korzyści jakie płyną ze współpracy z nami nie sprowadzają się jedynie do optymalizacji własnych kosztów osobowych poprzez oddanie nieruchomości w zarządzanie firmie zewnętrznej. Współpraca z nami to również pewność spełniania wszystkich przepisów prawa budowlanego nałożonych na Właścicieli nieruchomości, a także optymalizacja kosztów jej funkcjonowania.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania, bo warto!

W skład usługi skierowanej do nieruchomości komercyjnych wchodzi między innymi:

 • Administrowanie oraz dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa

 • Archiwizacja dokumentacji papierowej i elektronicznej

 • Przygotowanie deklaracji podatkowych i środowiskowych

 • Zabezpieczenie kwestii ubezpieczenia

 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego i bieżącej dokumentacji technicznej

 • Przygotowywanie planów remontów i propozycji nakładów inwestycyjnych

 • Nadzór nad realizacją umów zapewniających dostawę mediów i innych usług związanych z funkcjonowaniem obiektów, a także negocjowanie ich warunków

 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji obiektów

 • Zlecanie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych

 • Optymalizacja budżetów eksploatacyjnych nieruchomości

 • Wykorzystanie szerokiej bazy dostawców usług dla nieruchomości, gwarantującej pełne rozpoznanie rynku w zakresie cen usług oraz ich jakości oferowanych przez kontrahentów

 • Możliwość uczestnictwa w grupowych przetargach na zakup energii elektrycznej umożliwiająca uzyskanie znacznie korzystniejszej ceny zakupu energii elektrycznej niż w przypadku zakupów indywidualnych

 • Opracowanie profesjonalnego budżetu nieruchomości oraz planu zarządzania

 • Prowadzenie wykazu najemców i ewidencji wynajmowanych powierzchni

 • Obsługa przekazania powierzchni najemcom

 • Kontrola terminów wynikających z umów najmu najemców (zabezpieczenia umów najmu, polisy OC najemców)

 • Prowadzenie rozliczeń najemców w zakresie czynszu oraz kosztów eksploatacyjnych przedmiotu najmu

 • Prowadzenie w imieniu Właściciela korespondencji z najemcami

 • Utrzymywanie dobrych relacji z Najemcami, nastawione na utrzymywanie długoterminowej współpracy

 • Wystawianie faktur czynszowych i zaliczkowych na Najemców

 • Przyjmowanie, weryfikacja i alokacja faktur kosztowych

 • Prowadzenie odczytów liczników mediów i wystawianie refaktur kosztów mediów na najemców

 • Prowadzenie analizy kosztów eksploatacyjnych nieruchomości

 • Przeprowadzenie indeksacji czynszów oraz zabezpieczeń Najemców

 • Przygotowanie analiz finansowych nieruchomości

 • Prowadzenie działań windykacyjnych

 • Opieka nad rachunkami bankowymi, realizacja płatności z rachunku opłat eksploatacyjnych

 • Planowanie i budżetowanie prac naprawczych i konserwacyjnych

 • Organizowanie przetargów na roboty budowlane i prace specjalistyczne

 • Nadzór nad wykonawstwem poszczególnych projektów

 • Opracowanie procedur funkcjonowania nieruchomości oraz niezbędnych regulaminów

 • Utrzymywanie relacji z najemcami

 • Realizacja potrzeb najemców zgodnie z zawartymi umowami najmu

 • Nadzorowanie usuwania awarii i ich skutków

 • Doradztwo w zakresie zagospodarowania, rozbudowy i modernizacji nieruchomości